Home ข้อคิด จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน “ชีวตทุกคนต่างมีขึ้นมีลง”

จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน “ชีวตทุกคนต่างมีขึ้นมีลง”

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22  ปี..แต่ต้องรออีก 2 ปีถึงจะหา งานทำได้

ขณะที่บางคนเรียนไม่ จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิต เป็น นายตัวเอง

เป็นนักธุรกิจที่ยอด เยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อ ายุ 20

แต่ต้องมาประสบอุ บั  ติ เหตุจ บ ชี วิ ตลงในอายุ  เพียงแค่ 25 ปี

บางคนท้องก่อ นแต่ง..ขณะที่บางคนแต่งงานแ ล้ว แต่มีลูกไม่ได้

ดาราดังบาง คน วางมือ จากวงการบันเทิง ต อนอายุ 35 ปี

ขณะที่ดาราบ างคนแจ้ง เกิดในวัย 5 0ปี

บ างครั้งเราก็ได้เหนว่า…ผู้คนรอ บตัว เราหลายๆคน

บางคนก็โ ดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน  ก็ประสบความสำเร็จทีหลัง

เร าแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทางข องตัวเอง แข่งกับเวลาของตัว เอง

อย่าเอาตัวเองไปเปรียบ เทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใ จ

และอย่าได้ประเมินใคร ต่ำเ กินไป หรือเผลอไป

ดูถูกใคร… เขาอาจกำลังทำงาน อย่างหนัก  ในเส้นทางของเขา

และเราก็ ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเ ส้นทางของเราชีวิต ของแต่ละ คน

มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่ างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจัง หวะเวลา

ที่จะแสดงผลออกมา เท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้ น้ อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบ เหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดีย  วโตเป็นถั่วงอกเก็บเกี่ยว

ผล ลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้ เร็วแต่  ก็คงอยู่ได้ไม่นาน

บางคนเปรีย บเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลาน านหลายปี เพื่อเติมโต

และบ่ม เพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออกด อกออกผมแล้ว ยั่งยืนและยาวน านกว่า

จำไว้…ไม่มีหรอกคำว่า ล้ มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้ วล้มเลิ กไปก่อน

จงอย่าเปรียบเทียบค วามล้มเหลว ของเรากับ ควา มสำเร็จของใคร

แค่บางจังหวะ  ในชีวิตอย่าคิดว่า จะเป็นแบบ นี้ ตลอดไปทุกความสำเร็จ

ของ ทุกคน…มีช่วงเวลา ที่เหมาะสม  ของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเพ ราะผมไม่มีเงินเก็บ

ผมไม่กล้า พูดว่าเหนื่อย เพราะผมยังไม่  ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขี้ เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเข ายังพยายามเลย

ผมสามารถเ ลือกที่จะขี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไ ม่ทำ เพราะต่อให้ผมเลือก

ที่จะ สบายและขี้เกียจ ทำงานในวันนี้  แต่..ในวันข้างหน้า ผมก็ต้อง มาลำบาก

ทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้ งแต่วันนี้เลยอ

ย่าทำตามอำเภอใ จ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เพราะ ชีวิต ยิ่งพยายามจะยิ่งโชคดี

ใ นโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภ ทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใด

ที่ปรา ศจากความวุ่นวายข องบุคคล  ดังนั้น…ความเข้มแข็ง

คือหนทา งเดียวที่ผมเลือก คุณจะไม่อิจฉ ารายได้ หรือเ งินเดือนของค นอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝน อย่างหนักทุกวัน และลำบาก

แท บทุกคืนกว่าที่จะได้มา อยู่ในจุด นี้ และมีมากขนาดนี้ได้

 

ขอบคุ ณ H e y S u c c e s s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…