Home ข้อคิด ชีวิตคนย่อมเหมือนเหรียญ ที่มีสองด้านเสมอ

ชีวิตคนย่อมเหมือนเหรียญ ที่มีสองด้านเสมอ

ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง  ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป  จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบ ว่าชีวิต

ของคนเราในแต่ละเรื่ องที่เกิดขึ้น มันจะมี 2 ด้านเส มออยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไห นบางครั้งการที่เราไม่มี

บางสิ่ งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มี บางสิ่งบางอย่ างซึ่งดีกว่าดังคำ กล่าวที่ ส นั บ ส นุ น กันดัง นี้

คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่  ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

ส่วน คนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คน นั้นแหละบรม โ ง่

ชนะ ศั ต  รู พันคนพันครั้งก็ยังไม่นับเป็นแ ม่ทัพที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อใดชนะ ใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นย อดขุนพล

ก็เปรียบเหมือนกับว่า เหรียญมีสองด้านฉันใดชีวิตมนุษ ย์ย่อมมีสองด้านเช่นกันทั้งด้านดี และไม่ดี

ด้านมืดและด้านสว่าง  เพียงแต่ว่าเราจะเปิด เ ผ  ย ด้านใดออกมามากกว่ากันใน ชีวิตของคนๆ หนึ่ง

มีโอกาสเจ อมุมมืดกันทุกคนเมื่อเจอแล้ว ขึ้ นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออ กจากมุมมืดได้อย่ างไร

บางค รั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่ กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่ง

ชี วิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับ นั้นไม่ได้จึงพบเห็นกันบ่อยในสัง คมนี้สำหรับบางกลุ่มบางคนที่

หา ทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกั บต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง  ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย

บางคนสามารถหาทางออกได้โ ดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง  บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกัน

และกันเฉกเช่นเดียวกับการใ ช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจ ะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอก กับ

ตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้ าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอ น ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พ ร้อมอยู่เสมอ

เพราะความแน่น อนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่ งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ  และใช้ปัญญา

ที่มีในการแก้ไข ปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อ มมีทางออกเสมอการที่เราจะค บใครสักคนหนึ่ง

พึงระลึกไว้ว่า มนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกแล ะด้านลบอยู่ในนั้น

อย่ าตั้งใจกั บคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะ ไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของ ความ ล้ ม เ ห ล ว

อย่ าค าดหวังกับคนหนึ่งคน มากเกินไ ปเพราะไม่มีใครสามารถเป็นไ ด้ทุกอย่ างได้

อย่ าให้เวลากั บคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะ ไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเ ป็นส่วนตัว

อย่ าพย าย ามเป ลี่ยนแปลงคน มากเกินไปเพรา ะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็น ตัวของตัวเอง

อย่ าควบคุมคน หนึ่งคน มากเกินไปเพราะมนุษ ย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ ถูกกำหนด

อย่ า บี บ บังคับคน หนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าค นนั้นหลุดจากภาวะ บี บ บังคับ มาได้

คุณจะถูกหันหลังให้ในทัน ทีไม่มีใคร เป็นทุกอย่ างให้เร าได้อย่ าเอาความต้องการขอ งเราไปใส่

คนอื่นมีคนเดียวที่เ ราสามารถ ป รั บ ป รุ ง เ ปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอ ง

 

ขอบคุณ  p o s t s o  d

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…