Home ข้อคิด “เรื่องเตือนใจ” ฝากถึงลูกผู้หญิงทุกๆคน อยากให้ได้อ่านกัน

“เรื่องเตือนใจ” ฝากถึงลูกผู้หญิงทุกๆคน อยากให้ได้อ่านกัน

การที่ผู้หญิงจะได้เจอกับผู้ชายดี ๆ สักคน ไม่จำเป็นเลยที่เธอจะ ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่พอ

เพรา ะเมื่อใดที่ผู้หญิงมีความเป็นผู้ให ญ่พอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ เมื่อนั้ นก็แปลว่า…

“ เธอไม่เคยพบเ จอ กับผู้ชายดีๆ เลยแม้แต่คนเ ดียว ” จงจำเอ าไว้ว่า การเ ลือกคู่ครองของ

ชีวิตนั้น ไม่มีเ งื่อ นไขใดๆนอกหนือจากเลือก  คนที่เขารักเรา ไม่ว่าเขาจะ มีเงินทองมากมาย

แค่ไหน จะ ชอบช่วยคนอื่นแค่ไหน หรือจะมี ความสามารถเพียงใด จะฉลา ด กตัญญู หล่อ

พูดเก่งมากแค่ไ หน ถ้าเขาไม่รักเรา มันจะไป มีประโยชน์อะไรล่ะ จิ ต แ พ  ท ย์ ได้กล่าวไว้ว่า…

ต่อให้  รักผู้ชายคนนั้นมากแค่ไหน จุดเ ริ่มต้นของความรักก็เริ่มจากผู้ช าย หากชายคนนั้นไม่ได้รัก

เมื่ อเสี ยเขาไป สิ่งนั้นคือความคุ้ มค่ากว่าอีก การไม่มีคู่อาจจะเ หงาบ้าง แต่ก็มีความสุขได้ เร าอย าก

จะเดินทางไปเที่ยวทั่ วโลกเพียงลำพัง จะพูดคุยกับชา ยอื่น ได้ทุก เ พ ศ ทุกวัย ได้ อย่ างสบายใจ

สามารถเลือก ที่จะกลับบ้าน หรือไปเดินห้างต่ อ หลังจากเลิกงานก็ได้ ความ เหงาตอนโสดไม่ได้น่า

กลั วอ ย่ างที่คิด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ …เมื่อมีคู่ชีวิต แต่เรากลับยังรู้สึ กเหงาต่างหากล่ะ

คุณพ่อท่านนึ ง ได้เตือนสติลูกสาวของเขาว่ า “ คนบางคนเหมาะสมกับลูก  แต่เขาไม่ได้รักลูก และ

คนบ างคนรักลูก แต่เขาไม่เหมาะส มกับลูก หากอย ากรู้ว่าเขารัก ลูกเราหรือเปล่า อย่ าใช้หูฟัง  แต่จง

ให้ใช้ตามองว่าเขาทุ่  มเทต่อลูกเรามากแค่ไหน ถ้าอ ย ากรู้ว่าเขาเหมาะสมกันไหม  อย่ าตัดสินเขา

เพราะเขาไ ม่มีอะไร แต่จงตัดสินจากรอยยิ้ มของลูกเรา และน้ำตาที่ต้องเสี  ยไปเพราะเขา คนที่ทำให้

ลูก ร้องไห้อยู่ตลอด ต่อให้เพียบพร้ อมแค่ไหนก็อย่ าเลือกฝากชีวิต ไว้ แต่ถ้าคนที่ทำให้ลูกยิ้มได้ ต่อ ให้

ฐานะ จะย ากจ นเพียงใ ด ก็คุ้มค่าที่จะฝากชีวิต จงเลือ กเหนื่อยเพราะหัวเราะ อย่ า เลือกสบายแต่ต้อง

นอนร้ องไ  ห้ในทุกวัน เลือกผู้ชายที่กล้าเ ก็บรูปเราไว้ในกระเป๋าตังค์ ผู้ ชายที่กล้าลงรูปเราไว้หน้าไทม์ ไลน์

ของเขาผู้ชายที่กล้าให้เร ารู้ความเคลื่อนไหวของเขา ผู้ ชายที่เขากล้าทุ่มเทความรักให้ กับเรา หากว่า

ในการคบหากั น ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทำให้เราดูดี ขึ้นในสายตาคนอื่นเลย ก็ขอแส ดงความเสี ยใจด้วยนะ

“ เธ อนั้น … เลือกคนผิด แล้ว ” เ พราะถ้า เขารักเธอจริงๆ เข าจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาดูแย่ใ นสายตา

คนอื่น ผู้ชายที่รักเรา จริงเขาต้องการใช้ชีวิตกับเรา ทั้งชีวิต แต่ผู้ชายบางคนที่รักเร า เขาต้องการใช้ชีวิต

กับเรา แค่เพียง ชั่ วขณะ คนที่ต้องกา รใช้ชีวิตกับเราทั้งชีวิต เขาอา จไม่ได้ซื้อข้าวของหรือบอกรักเ ราใน

ทุกๆวัน แต่เขาพย าย  ามสร้างตัวเพื่อเราและครอบค รัว คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับเรา เพียงชั่ ว ขณะ เขาจะ

ปร ะ เค นทุกอย่ างให้กับเรา เหมื อนว่า “ ขาดเราแล้ว จะขาด ใจ ”จงจำไว้ “ ผู้ชายดีๆ จะคิ ดถึงการร่วมชีวิต ”

ส่วน “ ผู้ ชาย เ ล ว ๆ จะคิดถึงแต่เรื่ องการ ร่ ว ม หลับ นอน ”

ขอฝากไว้ หญิงสาวเอย ถ้าเธ อรักตัวเองมากเท่าไหร่ เธอก็ จะมีค่าต่อตนเองและผู้อื่นมากเ ท่านั้น

อย่ าเอ าอกเอาใจใค รๆ จนลืมห่วงตัวเอง ชี พหนึ่ง ไม่ย าวนาน… ให้เธอจำเอาไว้  “ จงรักตัวเองให้มากๆ ”

 

ขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…