Home ข้อคิด ให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี ก็ไม่เท่ามีพ่อแม่ที่ดีที่คอยใส่ใจลูก

ให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี ก็ไม่เท่ามีพ่อแม่ที่ดีที่คอยใส่ใจลูก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการให้ลูกเรียน โรงเรียนที่ดี

กับบทความ แม้จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี ก็ไม่เท่ามีพ่อแม่ที่ดี ใส่ใจลูก

ไปดูกันว่าทำไมการมีพ่อแม่ที่ดีนั้นถึงดีกว่าการให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดี

สิ่งที่พ่อแม่อย ากทำให้กับลูกๆคือ การหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร

เสื้อผ้าจนถึงโรงเรียน เพราะพ่อแม่หลายคนเชื่อ ว่าการได้เรียนโรงเรียนดีๆดังๆจะทำให้ลูกนั้น

เรียนดีเรียนเก่งไปด้วย การคิดแบบนี้ของพ่อแม่มันจริงหรือเปล่าวันนี้เรามีข้ อคิดดีๆเรื่อง

นี้มาฝากกันเป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้ อคิดดีๆสำห รั บ การเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ

ทางการเรียน มากกว่า การ เรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อ

หลายคนเป็นกังวลไม่น้อย เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดีให้กับ

ลูกๆของตัวเอง พ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียน

ราคาแสนแพงเนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดีหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูกกวดวิชา เพื่อ สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อ ดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับเ ด็ กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า นี่คือการรับประกัน

ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทำการทดสอบกับเ ด็ กวั ยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐ ต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เ ด็ ก ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็น ความเอา ใจ ใ ส่ดู แลของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่านักวิจัยพบว่า

เ ด็ กนักเรียนวัย 18 ปีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานเท่าที่ควร

แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนของลูกจะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า

เ ด็ กนัก เรียนที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น

ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้านให้กำลังใจ

มีการพูดคุยเรื่องกิจกร รมของลูก ที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วม กิจกรร ม กับทางโรงเรียน

มากน้อยแค่ไหนการที่พ่อแม่ มีเวลาเอาใจใส่

พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอ ย่ างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อ

สัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อ การเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอ ย่ างยิ่ง โดย

เฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนโอกาสของนักเรียน

ในการทำกิจกรร มนอก ห้องเรียนและกิจกรร มกีฬาการสื่อ ส า รระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องเ ด็ กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้

ทำการติดต ามผลการเรียนของเ ด็ ก แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบ

ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่า นวิทย า ศ  าสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขา พบว่าปัจจัยจาก

โรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเ ด็ ก

แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมข อ ง พ่ อ แ ม่ ผู้ปกครองนั้น

สำคัญกว่าและนำไปสู่การประสบความสำเร็จ

ในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า

พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้นว่า

พ่อแม่สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูก

ดีขึ้นได้และควรเอาใจใส่ให้เวลา กับลูกๆด้วยการหมั่น

ตรวจสอบการบ้านของลูกเข้าร่วมกิจก รรม

ของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูกเรื่อง

การเรียนอ ย่ าง สม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ

กับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ มากกว่าการลงทุนลง

แรงในการพย าย าม ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี

 

ขอบคุณที่มา deesudjai

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…