Home ข้อคิด พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบด้วย

พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบด้วย

การเลี้ยงดูลูก ในแต่ละครอบค รัว มีความแตกต่างกันขึ้น อยู่กั บความรู้ และประสบการณ์

ขอ งพ่อแม่ผู้ปกครอง บางครอบครั วมีการปูพื้นฐาน ให้กับลูกตั้งแต่ เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึก ษา

ด้านประสบการณ์ชีวิต นอก เหนือจากการเรียน ที่สำคัญ ต่อ ลูกแล้ว 5 สิ่งที่

ควรสอนลูก ใ ห้เค้ารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒน าให้ลูกนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ

1. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

กา รสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่ว งในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาก เกินไป

พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้น แบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ ควรเข้าไปยุ่มย่ามในชีวิตคนอื่น

ารที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่ง เหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่า  ชีวิตของคนอื่นๆ

ก็มีเขตที่เขาต้ องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

 2. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องฝึ กให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่ว ยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

ซึ่ง ทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จาก ความผิดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลง ไป

ช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไ ปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเ หลือ

3. สอนลูกให้รู้จักประหยั ดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่ นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง  อาจทำให้ลูกน้อย ที่น่ารักของคุณ

กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวล า จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะ ต้องระวัง

ไม่ให้ความรักความ ทุ่มเทของตนเอง กลายเป็นกา รเอาใจจนทำให้เสียคนในที่สุด

 4. สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ 

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่ อแม่ ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอ ะไรเองไม่เป็น

เมื่อถึงวัยที่เห มาะสม ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับ ผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง

แม่ต้อง มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบ  เพื่อให้ลูกเรียนรู้

การช่วยงา นพ่อแม่ และมีความรับผิดชอบ

 5. ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม 

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะ ต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับ เด็กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง

เพื่อ ให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้  เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนาม เด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ

ที่ มีลูกวัย เดียวกับเรา หรือไปร วมญาติในงานเทศกาลต่าง ๆ  แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน

ก็ จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และ ไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมี เพื่อนๆ มากขึ้นเองตามวัย

ดัง นั้น ควรสอนลูกให้รู้ จักหน้าที่  ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองแ ละสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก

จะได้ไม่ต้องมาตามแก้ไขกันภ ายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว  คุณอาจต้อง ปวดหัวม าก กว่า เดิม อีกหลายเท่า

บางครั้งจะ แก้ไขยังไง ก็ไม่สามารถเปลี่ย นแปลงอะไร ได้อีกแล้ว เพรา ะคำว่าสายเกินไป

 

ขอบคุณ d  h a m m a s a w a t d  e e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…