Home ข้อคิด 12 ขั้นตอน เดินอยู่จากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นนายตัวเอง

12 ขั้นตอน เดินอยู่จากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นนายตัวเอง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะเบื่อ งาน ประจำที่กำลังอยู่ อยากจะล าออก

ไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่ งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอนทีคนส่วนใหญ่ ทำกัน

คือ ลาออกงานเลยแล้วไ ป สร้างธุรกิจของตัวเอง และ ยังไม่ลาออก

จากงานแต่ วาง แผนไปเรื่อย ๆ ในการสร้างธุ รกิจให้ เป็นรูปเป็นร่าง

แล้วค่ อยลาออกโดยอันหลังจะเป็นหลั กประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า เ พราะยังมีเงินประจำอยู่วันนี้

เร าจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน ก้าวจ ากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจ

เพื่อเป็นแน วทาง ให้กับบรรดา พนักงานป ระจำ ที่ต้องการอยากเป็นนายตั วเอง หรือ เจ้าของธุรกิจ ใน อนาคตครับ

1.มองโอกาสของ ธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมากแม้ว่าเรา ชอบ หรือ อยากจะทำอะไรแต่ถ้ าทำไปแล้ว ไม่มีลูกค้าไม่มีคนซื้อ

ก็ไม่คุ้มค่ากับ การลงทุน ดังนั้ น การที่คิดจะทำธุรกิจอะไรต้อง วิเคราะห์ตลาด และพฤติ ก ร  ร ม ผู้บริโภค

ด้วยว่าลงทุนวั นนี้ แล้วพรุ่งนี้ ลูกค้ายังจะซื้อเ ราอีกไหม หรือ ธุรกิจที่เราชอ บในวันนี้

อีก1-2ปีข้างหน้ายังจ ะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ เร าต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนด สิ่งที่อยากทำ

เมื่อเร าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้ องค้นหา หรือถามตัวเองว่า อ ยากทำอะไรหรือชอบอะไร เป็น พิเศษ

ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่อยา กทำด้วยแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจที่จะ ทำประสบความสำเร็จ

ได้ง่ายขึ้น  เพราะเราจะตั้งใจ ทำอย่างเ ต็ม ความสามารถ

3.เริ่มต้นจ ากธุรกิจขนาดเล็กๆ เป็นการท ดลองการทำธุรกิจ ว่าจะไปได้  หรือไม่ได้

เหมือนเป็นการลอง ผิดลองถูกถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเ งินงบประมาณ จำนวนมาก

แต่ถ้ าไปรอดหรือได้รับการตอบรับที่ ดีจากตลาด และลูกค้าก็ค่อยๆข ยับขยายธุรกิจ

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้ นที่สำคัญ เหมาะสำหรับช่วง ที่เร ายังทำงานประจำ

อยู่ยังปลีกตัว  ไปทำเต็มตัวไม่ได้ ต้องทำขนาดเ ล็ก ๆ ไปก่อน

4.สอบถามลูกค้ าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้ อ 2 เพราะก่อนจะลงทุนทำธุรกิ จอะไร ให้ประสบความสำเร็จ

อยากแรกต้องดูเทรนด์ตลาด แ ละความต้อง การของผู้บริโภค  ด้วย อาจทำแบบสอบถาม

หรือ  พูคุยกับลูกค้าในพื้นที่นั้นๆโดยต รงหรือสอบถาม

ทางช่องทางอ อนไลน์ ก็ได้ว่าลูกค้าชอบสินค้า

หรือ บริการที่เราอยากจะทำห รือไม่เพื่อ เป็นการแนวร่วมเดี ยวกัน

ถ้าสอบถาม หลายๆคนบ อกว่าไม่ชอบเราก็ยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ก่อนที่จะลงทุ นจริง ๆจัง ๆ ได้ทันเวลา

5. วางแผนการตลาดและแผนธุรกิ จ

การตลาดที่ได้รับความนิยมใ  นวันนี้ คือการใช้ ช่องทางสื่อ สาร ผ่านทางออนไลน์

โดยเฉ พาะ S o c i a l M ed i  a ต่าง ๆ เพราะสาสามารถ  เจ้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายไ ด้ดีที่สุด ขณะเดียวกันเราต้องจั ดทำ แผนธุรกิจระบุรายละเอียด ต่าง

ว่าเป้าหมายของธุรกิจ คื ออะไรฃ เราต้องทำงานอะไรบ้ าง

ให้ประสบความสำเร็จ แผน ธุรกิจ จะครอบคลุมโครงสร้าง  ส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ

6.วา งโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดี ยวกันถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจ ริง ๆ ต้องมองด้วยว่า จะจัดตั้ งบริษัท ในรูปแบบไหน

เช่นบริ ษัทคนเดียว หรือ หุ้นส่วน หรือ  จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคค ลเป็นต้น

เพื่อที่จะได้รับการดูแ ล ตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง

 7.ประเมินธุรกิจ และปรับเปลี่ ยน

หลังจากที่เราได้ทดลองเริ่ ม ต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปไ ด้ ประมาณเดือนกว่ าๆ

ก็ลอง มาวิเคราะห์ธุรกิจดูว่า ผลกาต อบรับ จากตลาด และลูกค้าเป็ นอย่างไร

ยอด ข า ย เพิ่มขึ้ นทุกวัน หรือ ไม่หรือคงที่ หรือ  ยอด ข า ย ตก เมื่อเราเห็ นภาพ

ก็จะสามารถนำไปปรับปรุ งแก้ไข ได้ทันท่วงที โดยนำเอา  ข้อเสนอ

แนะจากลูกค้ามาปรั บปรุง ให้ตอบโจทย์ ลูกค้าจะดี  ที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานป ระจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้วให้ลา ออกจากงานประจำวัน เพื่อทำงา นของตัวเองอย่างเต็มที่

แต่อย่ าลืมว่าในการออกมาทำธุรกิจ ข องตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า เ ราอาจจะต้อง

ได้พบเจอกับหัว หน้าเก่าเจ้านายเก่า หรือ เพื่ อนร่วมงานเก่า ๆ ดังนั้น ก่อน การลาออก

ต้องบอกเจ้านาย  และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่ บ  า ด

หมางใจกัน เพราะอนาค ตธุรกิจ อาจต้องพึ่งพา ช่วยเห ลือกัน

9.ตั้งงบประมาณ ในกา รทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงาน  ประจำอาจจะ ไม่สามารถจัดสร ร เรื่องงบประมาณ

ในการทำธุ รกิจได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเรา ออกจาก งานประจำมา บริหาร กิจการของเราอย่างเต็มที่แล้ว

อยากแรกเราต้องบริหารงบ  ประมาณในการทำธุรกิจ แยกออ กเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น

การผลิตการตลาด การจำหน่าย การขนส่งรวมเงิน ทุนหมุนเวีย น ในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรว มทีมงาน

มาถึงตรงนี้ ถ้าความ คิดในการทำธุรกิจ ของเราจะเ ป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรั บจากช่วงทดลอง ทำการตลาดไ ด้รับ ผลการตอบรับดี

ต่อไปเร า ต้องคิดว่าถ้าเราออกจากงา น เพื่อมาทำธุรกิจ

ของเราเต็ม เวลา เราจำเป็นต้องทีมงาน เ พื่อการขยายธุรกิจ ให้มีขนาดใ หญ่ขึ้น กว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็นที มงานการตาดการเงิน การผลิ ตการบริการ ลูกค้าเป็นต้น

11 .การหาแหล่งเงินทุน

ถ้าเราคิ ดจะทำธุรกิจขาดเล็ก เราอาจใ ช้เงินเก็บจาก การทำงานประจำ  มาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแร ก

ก่อนก็ได้ ถ้าหากมีเงินเก็บจำ นวนมาก แต่ถ้าอยากทำธุรกิจที่มั นใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาด

และลู กค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจจำเป็น ต้องหาแหล่งเงิน ทุนที่ปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ จ ากสถาบันการเงินต่าง ๆรวมถึ งแหล่งเงิน ทุนจากญาติพี่น้อง

 12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนกา รตลาด

สุดท้าย คือ การทำธุรกิ จให้เป็นไปตามแผนงาน หรือ  แผนธุรกิจ ที่เราได้เขียนเอาไ ว้

ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าออกจากงาน แล้ว ธุรกิจไป ได้สวยแต่ตอนแ รก แผนธุรกิจเขียนเล็กๆ

เรา ก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจ ให้เท่ ากับแผน การตลาด ในปัจจุบัน

เช่น ถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการข องตลาด ต่างประเทศ เราก็ต้ องปรับขนาดธุรกิจ

ให้ใหญ่ขึ้นเ พื่อรองรับ ตลาดต่างประเทศ  เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน

ด้าน ต่างประเทศ โดยเฉพาะรวม  ถึงเพิ่มกำลังการผลิต ที่มากขึ้นด้ วย ทั้งหมด

เป็นขั้นตอนในการ ก้าวไป สู่ในการเป็นเจ้าของกิ จการ หรือ การเป็นนายตัวเอ ง

ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้าง  อยู่ซึ่งถือ เป็นแนวทา งที่คนส่ว นใหญ่

นิยมใช้กันมากเพราะกา รวางแผน เป็นเจ้าของธุรกิจ

ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ จะมีค วามเสี่ยงน้อยกว่า การลาออก จากงาน

มาเริ่มต้นธุรกิจเลย  อย่างน้อยเรา

ก็มีเงินทุนหมุนเ วียน ในขณะที่เราเริ่มต้น ธุรกิ จเล็กๆอยู่

 

ขอบคุณ t h a i  s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…