Home ข้อคิด 18 แนวคิดสร้างฐานะ เปลี่ยนวิธีคิดให้เหมือน.คนรวย

18 แนวคิดสร้างฐานะ เปลี่ยนวิธีคิดให้เหมือน.คนรวย

1. พอถึงวั ยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวย เร็วกว่าและสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้  คือ

“ชีวิตที่ไม่มีหนี้ ประเสริฐ ที่สุดแล้ว” และแน่นอนว่าการเ ก็บเงิน เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ ความร่ำรวยได้

2. การทำกิจก  ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย สำคั ญมากพอๆ กับการคร่ำเคร่งหน้า ตำราเรียน

เพราะเราจะได้ทำค วามรู้จักกับคนได้เยอะ เป็นกา รสร้างคอนเน็กชั่น ในอนาคตไ ว้

3. ไม่ต้องตั้งใจเรียนเกินไ ป เพราะในชีวิตจริง เขาวัดกั นที่ผลงาน

และไม่ได้บอกว่า ไ ม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแค่อย  ากให้เรียนแบบสนุก

ไม่เครี ย  ด กับมันมากจนเกินไป สุดท้า ยแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จใ นชีวิต

ไม่ได้วัดจากการเรียนห รอกนะ แต่คือคนที่รักษาสมดุลชี วิต ในทุกๆ ด้านได้ดีต่างหากล่ ะ

4. เลือกงานที่เราชอบมันก็ ใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้ น สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริ งไหม

ถ้าไม่ ก็อย่ าหลอ กตัว เอง ทุกอย่ างต้องอยู่บนพื้นฐา นความเป็นจริงด้วยเสมอ ไม่มี อะไรเป็นดังใจได้ทุกอย่างหรอ ก

5. หาเป้าหมายในชีวิตให้เ จอ ไห้ไว เพราะมันจะเป็นเค รื่องนำทางของคุณ ไปตลอด หา กใครเจอทางของตัวเองไว

ก็ เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเอ งได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเอง เพร าะงั้น ยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเ วลาได้ทำตามเป้าหมายชีวิตได้ม ากขึ้น

6. ด อ ก เบี้ยบ้านนั้น มหาโห ด มาก รีบใช้ให้หมดโ ดยเร็ว ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไ ม่ไหว

เพราะว่ายิ่งอายุมาก ก็ ยิ่งมีโอกาสน้อยลง ที่จะทำงาน  หาเงิน

ฉะนั้นตอนยังหนุ่มยังสา วให้รีบทำงานและใช้หนี้ให้หมดโ ดยเร็วเถอะ

7. ซื้อบ้านก่อน  ก่อนที่เราคิดที่จะซื้อรถ เพราะ บ้านมีแต่จะมีมู ลค่าเพิ่มขึ้น รถ มีแต่ลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า

รถ= ลด ซึ่งก็เป็นความจริง ทั้ งค่าซ่อมบำรุงรักษา เสี ยภ าษี  น้ำมันรถ

8. การเก็บเงินเป็น แค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำร วย  แต่ต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุ น

มันจะช่วยให้เราร วยได้เร็ว  และปล่อยให้เงินทำงาน เก็บอ ย่างเดียว

ไม่มีทางรวยได้แน่  ถึงรวยก็คงใช้เวลานานอยู่แหล ะ

9. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพั นธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เ ก่ง ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ห รอก

การอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่ วมกับผู้อื่น ฉะนั้นการทำตัวให้เป็ นที่รักกับใครต่อใคร

จะช่วยสร้ างความสัมพันธ์อันดี และผู้อื่นพ ร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอแม้ ในวันที่เราล้มลง

10. อย่ าเ ป็นศัต รูกับใครก็ตาม เพราะคุ ณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอ าจจะยิ่งใหญ่

จนกลับมาทำร้า ย คุณ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุ ด การมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจ ะเป็นสิ่งที่จะต้องทำกว่านะ

11.  ควรมีงานทำมากกว่าหนึ่งงาน  เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบน โลกใบนี้หรอกนะ เราอาจจะคิ ดว่างานประจำ

ที่เราทำอยู่นั้น มั นมั่นคง แต่ใครจะรู้อนาคต หา กเขา ไ ล่เราออก

จะทำยังไง  ฉะนั้นควรหาร ายได้หลายๆ  ทางที่ไม่กระทบ กับงานหลัก

1 2. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรไ ด้ แค่อย่ างเดียว เพราะควา มสามารถ ของคนเรา มีมากก ว่า 1

คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ ทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหล ายๆ อย่ างที่เราต้องการจะทำ ได้

13. หาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ ต้องทำอะไรเลยบ้าง อย่ าแบก โลกทั้งใบ

ไว้คนเดียว และอีก อย่ างงานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างขอ งชีวิต

ควรหาเวลาให้ร่างกาย และสม อ งได้พักผ่อนบ้าง โด ยที่ไม่ต้องคิดให้เหนื่อย

14. เ มื่อใดที่มีโอกาสเข้ามาจงอย่ า ปฏิเสธ ถึงจะล้ มเหลว แต่มัน ก็คือประสบการณ์ชีวิต

เพราะโ อกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือก บ่ อยๆ อย่ าปล่อยโอกาส ให้หา ยไปโดยไม่ทำอะไร

15. ก่อร่า งสร้างตัวให้ได้ไวที่สุด ในขณะ ที่คุณยังมีกำลัง เพราะการดิ้ นร น สู้กับปัญหาต่างๆ

ในช่วงอายุ มาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ดังนั้นคว รทำซะ ตอนที่ยังมีแร งสู้ จะทำไ ด้ดีกว่านะ

16. ความสำเร็จมา กมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแ ทนความล้มเหลว ของครอบครั วได้

ครอบครัวเป็นเหมือนกำลัง ใจ ที่จะส่งเสริมให้คนในนั้นมีพ ลัง

และสู้กับเป้าหมาย ฉะนั้นค วรรักษาครอบครัวให้มีแต่ความ สุขเข้าไว้

17. ออกเดินทางท่ องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มๆ สาวๆ  เพราะหากมีครอบครัว

การเดิ นทางจะเป็นเรื่องยุ่งย าก ตอ นเป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่ได้มีห่วง มาก

ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะไป  ถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว ก ารจะไปไหนแต่ละครั้ง มันย า กมาก

18. เลือกคู่ชีวิต จงคิด ให้ดีๆ อย่ าดูเพียงข้อดีของเข า ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรั บข้อเสี ยของเขาได้ขนาดไหน

การมองแต่ข้อดี จะทำให้เราย อมรับข้อเสี ยของเขาไม่ได้ เ มื่อเวลาผ่านไป สุดท้ายก็ต้องไ ปกันคนละทาง

 

ขอบคุณ  s a n – s a b a i

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…