Home Uncategorized 7 ลักษณะคนเก่งในที่ทำงาน…มีความคิด และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

7 ลักษณะคนเก่งในที่ทำงาน…มีความคิด และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

1. มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศน คติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องและยินดี แก้ไขให้ถูก

2. มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งานประสบ

ความสำเร็จคนประเภทนี้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำ ให้เจ้ า นายผิ ดหวังเลย

3. ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้า

ที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประส บ ความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

4. การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน

มาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

5. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพ

า องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่ คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6. ต้องทำ มากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้

มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลู กแมวที่เพิ่งคล อ ดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวน แล้วบอกลักษณะของลู กแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7. การทำงานเป็นทีม สำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนั้น

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ

ถดถ อ ยให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

อย่างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี

แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่า การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร

มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ สำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะไปสมั ครงานที่ไหน

เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จ

ากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่าย

ที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : j ob b k k

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…